سوالات متداول
جواب سوال
روال انجام كار در يك پروژه به چه صورت است؟
مدت زمان اجراي يك پروژه چقدر است؟
آيا در شهرستانهاي دور هم امكان اجراي پروژه داريد؟